Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Заведи Щета на имущество

Застрахован

Застрахованият е Заявител:

Събитие и искане:

Прикачени снимки (до 5):*

Максималният размер на файлове е 10MB.

Прикачени документи (до 5):*

Максималният размер на файлове е 10MB.

Удостоверение от банка:*

Максималният размер на файлове е 10MB.

Декларирам, че за претърпените от мен щети:*

Декларирам, че за увреденото имущество:*

Банкова информация на застрахования:

||||||||||||||||||||||
|||||||

Потвърждение:

Този формуляр се попълва задължително съгласно чл. 380 (1) от Кодекс за застраховането: “Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застрахователна претенция. Лицето е длъжно с предявяването на претенцията да предостави пълни и точни данни за банковата сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя, освен в случаите на възстановяване в натура”

Известно ми е, че за неверни данни, посочени от мен в тази декларация, нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК.

Успешно изпращане!