Сключи онлайн Плати вноска MyEuroins Health За щети Офиси и Контакти Връзка с нас

Защита при трудова злополука

Защо в "Евроинс"?
 • Допълнителна грижа за Вашите служители
 • Покритие по време на работа, включително и по време на командировка
 • Покритие по време на отиване и връщане от работното място

Каква е тази застраховка?


Задължителна застраховка за определени професии, определени в Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".

Застраховката е подходяща и като доброволен избор на работодателя за всички служители.

 

Какво покрива застраховката?

Основно
покритие


Възстановяваме разходи и обезщетения, свързани с риска „трудова злополука” на работници и служители. 

 
По смисъла на чл.55, ал.1 от КСО

Всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка  или по повод на извършваната работа.

Покрити рискове:

 • Трайно намалена работоспособност;
 • Временна неработоспособност;
 • Смърт.Допълнително покритие


Препоръчваме Ви да разширите Вашето покритие с един или повече допълнителен риск.
Всяко едно допълнитело покритие се избира само в комбинация с основното.

Смисъла на чл.55, ал.2 от КСО

Всяко незапно увреждане на здравето по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

 • основното място на живеене на осигурения;
 • мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
 • мястото за получаване на възнаграждения.
Битова злополука

 • Всяко незапно увреждане на здравето извън работното време и място.

Къде важи застраховката?

На територията на Република България и чужбина.

Условия на застраховката

За какъв срок се сключва застраховката?

За срок от  един месец до една година.

Каква е застрахователната сума? 

Застрахователна сума за едно лице е 84-кратния размер на индивидуалната брутна месечна работна заплата към датата на сключване на полицата.

Необходими документи за сключване на застраховка: 
 • Въпросник – предложение
 • Списък на застрахованите лица ( при групова полица)
 • Декларация за здравословното състояние на застрахованото лице (само за лица на и над 65 годишна възсраст)
 • Други документи - изискани от клиента допълнителни документи във връзка с издаване на полица или добавък към нея
 
Използвани термини:

КСО - Кодекс за социално осигуряване

Намери офис

Виж резултати

Онлайн услуги

Статус на щета

Други застраховки, подходящи за теб

Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя
Отговорност на работодателя

Осигуряваме застрахователно покритие на работодателя за причинени на негови служители имуществени и неимуществени вреди, настъпили при или по повод трудовите им задължения.

Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти
Пожар и други рискове в бизнес обекти

Застраховате Вашето имущество, което се използва за бизнес, производство или административна дейност.

Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи
Застраховка за строително-монтажни работи

Покриваме вреди на имущества в процес на строителство, реконструкция или монтаж.

Групова медицинска застраховка
euroins health financial
Групова медицинска застраховка

Възстановяваме медицински разходи, свързани с услуги и здравни стоки в условията на Извънболнична и Болнична медицинска помощ.